Wijkraad

Op 15 februari 2001 vond bij notariële acte de oprichting van de Stichting Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg plaats. Volgens de Statuten, die toen zijn opgemaakt, bestaat het bestuur van de wijkraad uit tenminste 9 leden. Dat aantal leden is gerelateerd aan het aantal woningen die onze wijken Centrum en Hondsberg telt. En dat is weer geregeld in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente, onderdeel Wijkraden.

De wijkraad is het bestuur van de stichting en als zodanig het hoogste orgaan. De wijkraad benoemt zelf de leden van het dagelijks bestuur (DB).

De Wijkraad bestaat (vanaf 1-10-2015)  uit de volgende bestuursleden:

 • Jean van Rossum, voorzitter
 • Jacques Verhoef secretaris
 • Wil Coppelmans. penningmeester
 • Rob van Esch
 • Chantal Ottens
 • Lydia Langeraap.
 • Jos van Delft
 • De wijkraad wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.

De doelstelling van de wijkraad is in de Statuten als volgt omschreven:

"de stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in het werkgebied Rosmalen Centrum en Hondsberg in de gemeente 's-Hertogenbosch zulks in de ruimste zin des woords".

 • het aanvragen en verantwoorden van subsidie
 • het formeel uitbrengen van standpunten (schriftelijk of mondeling) van de wijkraad en bewoners naar de gemeente
 • overlegsituaties met gemeente en andere personen en organen, tenzij dit aan daartoe gevormde commissies is toevertrouwd.
 • de besloten en openbare vergaderingen
 • De wijkraad treedt op als een door de gemeentelijke overheid erkende spreekbuis namens de bewoners van de wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg.
 • Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op een aantal beleidsterreinen.Zowel voor gevraagde als ongevraagde adviezen gaat het erom dat de wijkraad tracht de opvattingen (van de bewoners) in de wijken Centrum en Hondsberg te verwoorden.
 • Om die opvattingen te achterhalen en om over de uitgebrachte adviezen te communiceren kan de wijkraad van een aantal middelen gebruik maken:
  • Het uitbrengen van een wijkblad, twee maal per jaar
  • Het organiseren van openbare vergaderingen
  • Het plaatsen van een ideeënbus in een of meer centraal gelegen openbare ruimtes.
  • Het organiseren van een inloopspreekuur.
  • Het openen van de mogelijkheid om standpunten kenbaar te maken op het postadres
  • Het e-mailadres van de wijkraad.
  • Het realiseren van een eigen website
  • De ROS-Kabelkrant
  • Publicaties in het Brabants Dagblad, het Stadsblad, de Rosbode, Ros kabelkrant etc

 

De wijkraad richt zich op de volgende beleidsterreinen. Ze bereiden besprekingen over de aan hen toevertrouwde beleidsterreinen  t.b.v. de wijkraad voor. De commissies bestaan in principe uit leden van de wijkraad. Ook personen niet behorend tot de wijkraad kunnen actief participeren in een commissie:

 • Groen en openbare ruimte.
 • Verkeer.
 • Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen.
 • Zorg en welzijn.

 

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr