De Wijkraad

 

De wijkraad bestaat uit een groep inwoners uit het centrum van Rosmalen en de Hondsberg die de belangen van alle bewoners van die wijken behartigt. Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijken staat voorop.

 

De doelstelling van de wijkraad is in de statuten als volgt omschreven:

"De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in het werkgebied Rosmalen Centrum en Hondsberg in de gemeente 's-Hertogenbosch zulks in de ruimste zin des woords".

 

Om dit doel te bereiken doet de wijkraad o.a. het volgende:

 • Het brengt formeel standpunten uit (schriftelijk of mondeling) van de wijkraad en bewoners naar de gemeente.
 • Het heeft regelmatig overleggen met gemeente en andere personen en organen, tenzij dit aan daartoe gevormde commissies is toevertrouwd.
 • De wijkraad houdt maandelijks besloten vergaderingen. Daarin worden ook vaak mensen van de gemeente, politie en andere instanties uitgenodigd om hen vragen te stellen of te informeren over wat er in de wijk speelt. Indien de wijkraad het nodig acht kan het ook openbare vergaderingen houden.
 • De wijkraad treedt dus op als een door de gemeentelijke overheid erkende spreekbuis namens de bewoners van de wijken Rosmalen Centrum en Hondsberg.
 • Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op een aantal beleidsterreinen, zoals verkeer, groen en openbare ruimte, veiligheid, ruimtelijke orderning, bouwen en wonen en zorg en welzijn. Zowel voor gevraagde als ongevraagde adviezen gaat het erom dat de wijkraad tracht de opvattingen (van de bewoners) in de wijken Centrum en Hondsberg te verwoorden.
 • Om die opvattingen te achterhalen en om over de uitgebrachte adviezen te communiceren kan de wijkraad van een aantal middelen gebruik maken:
  • Het organiseren van openbare vergaderingen.
  • Het e-mailadres van de wijkraad.
  • De website van de wijkraad.
  • De social media van de wijkraad.
  • af en toe publicaties in het Brabants Dagblad, het Stadsblad, de Rosbode, Ros kabelkrant etc.
 • De wijkraad krijgt subsidie en legt uiteraard verantwoording voor die subsidie af. De subsidie wordt gebruikt voor initiatieven die verbondenheid in de wijk promoten. De wijkraad probeert hierbij een zo groot mogelijke groep van bewoners te bereiken. De initiatieven hoeven niet uit de wijkraad zelf te komen maar mogen ook aangedragen worden door bewoners of andere organisaties. Het is de wijkraad niet toegestaan om die organisaties of partijen zelf te sponsoren.

 

Mocht u dus een goed idee hebben dat verbondenheid in de wijk promoot, laat het ons dan gerust weten. Wij zijn altijd opzoek naar goede nieuwe initiatieven.

 


Het bestuur

 

 

Jean van Rossum

 

Voorzitter

 

+31652645783

blank

 

Chantal Ottens

 

Secretaris

blank

 

Rob van Esch

 

Bestuurslid

 

+31614463572

blank

 

Sjaak van Schadewijk

 

Bestuurslid

blank

 

Antoine Kerkhof

 

Bestuurslid

 

 

blank

 

Jaap Koppens

 

Penningmeester

blank

Annelies Pietersen

Ambtelijk Secretaris


Plattegrond van de wijk

 


Oprichting

 

Op 15 februari 2001 vond bij notariële acte de oprichting van de Stichting Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg plaats. Volgens de Statuten, die toen zijn opgemaakt, bestaat het bestuur van de wijkraad uit tenminste 9 leden. Dat aantal leden is gerelateerd aan het aantal woningen die onze wijken Centrum en Hondsberg telt. En dat is weer geregeld in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente, onderdeel Wijkraden.

De wijkraad is het bestuur van de stichting en als zodanig het hoogste orgaan. De wijkraad benoemt zelf de leden van het dagelijks bestuur (DB).