Landgoed Coudewater ontwerpbestemmingsplan

Geplaatst op: Zaterdag 01 juni 2019

Vrienden van Landgoed Coudewater,

Erna Meijer-Verstappen, secretaris.

Wij hebben onze visie van 25 januari j.l. op het deelplan 'ontwerpbestemmingsplan Coudewater golfbaan en erven'  tijdens de bijeenkomst informeren en ontmoeten van 8 april j.l. nogmaals in het licht gezet bij leden van de  gemeenteraad van 's-Hertogenbosch en andere belangstellenden. (zie in de bijlagen het voorliggende deelplan en onze uitgesproken tekst) Kort samengevat hebben wij de commissie omgeving en de gemeenteraad laten weten dat wij dit deelplan, dat vooruitloopt op de bouw van 400 woningen/appartementen op Landgoed Coudewater, te ingrijpend en niet passend vinden in de omgeving.  

De commissie Omgeving heeft het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Coudewater op 16 april j.l. behandeld tijdens een openbare bijeenkomst in de Raadszaal van 's-Hertogenbosch. Een aantal commissieleden maakten opmerkingen. Een aantal vonden het passen binnen de structuurvisie, waarover we destijds onze visie kenbaar hebben gemaakt en waartegen, na vaststelling door de Gemeenteraad, geen juridische procedure mogelijk was.

Het deelplan 'ontwerpbestemmingsplan Coudewater golfbaan en erven' wordt op 7 mei aanstaande voorgelegd en besproken tijdens de openbare Gemeenteraadsvergadering, aanvang 19.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis. Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd.   

Op 16 april j.l. hadden wij een gesprek gehad met van Wanrooij Projectontwikkeling (Hans Hartman) en Maarten Pieters (bemiddelaar voor de Gemeente) . Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat van Wanrooij Projektontwikkeling/BPD Ontwikkeling V.O.F. het ongeveer 30 ha. grootte bebouwde gedeelte van Landgoed Coudewater koopt. Golfclubrosmalen/Stichting Golffaciliteiten Rosmalen koopt of pacht (zoals nu) het nieuw te ontstane terrein voor de Golfbaan. De landerijen en boszone blijven eigendom van GGZ Oost-Brabant. Het is de bedoeling dat Brabants Landschap de boszone gaat beheren. Wij blijven vinden dat het Landgoed gebaat is bij integraal beheer en eigendom-opdeling geen goede keuze is.   

Van Wanrooij Projectontwikkeling is voornemens een aantal woontorens (250 appartementen) te bouwen en daarnaast 150 grondgebonden woningen. Daarbij zullen er bestaande gebouwen gesloopt worden. Daarnaast blijven ook 14 bestaande gebouwen op het bebouwde gedeelte van Landgoed Coudewater behouden, zodat er verdichting plaatsvindt. De bomen blijven gespaard, nieuwe bebouwing wordt eromheen geplaatst en het bebouwde terrein blijft openbaar. Wij vinden die verdichting en de woontorens te grootschalig en niet passend op Landgoed Coudewater. De projectontwikkelaar heeft aangegeven niet af te willen wijken van dit voornemen. Ook zijn zij voornemens gemotoriseerd verkeer op het Landgoed toe te laten en bij de appartementen/woningen te laten parkeren. Zoals eerder aangegeven willen wij het Landgoed nagenoeg geheel vrij houden van gemotoriseerd verkeer. Parkeren kan op/in een gezamenlijke parkeerplaats/kelder.

Het vastgestelde bestemmingplan 'Coudewater (golfbaan en erven)' ligt vanaf 20 mei 6 weken ter inzage in het Stadskantoor en is ook te vinden op internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl 

Indien we bezwaar willen maken op dit vastgestelde deelplan is hulp van een advocaat onontbeerlijk. Voorwaarden :  diegenen die een beroep willen instellen (bezwaar maken) gaan zelf de kar gaan trekken met de advocaat en hem/haar vragen of succes door beroep aan te tekenen haalbaar is. De aan dit beroep instellen verbonden kosten met elkaar te delen. Het beroepschrift dient voor 28 juni a.s. ingediend te zijn. 

Wij vragen u ons, in verband met voorbereidingen door een advocaat, voor 1 juni a.s. te berichten of u juridische stappen wilt gaan zetten.

PRESENTATIE V.O.F. LAND VAN COUDEWATER

Op 23 mei j.l. is door V.O.F. Land van Coudewater het plan gepresenteerd voor het nu bebouwde deel van Landgoed Coudewater, een deel van de huidige golfbaan en een deel van de boszône.

Voor diegenen, die niet bij de presentatie aanwezig konden zijn en voor hen die de plannen nog eens nader willen bekijken hebben wij aan V.O.F. Land van Coudewater gevraagd de presentatie zoals afgesproken op hun website  te plaatsen. 

Enkele planvoorstellen lichten we alvast uit:

Panden die behouden blijven en hun invulling, zie bijlage: 

Parkzicht : GGZ Oost Brabant, Mariënwater : Signum onderwijs, Loofert : adviesbureau, Wetering : adviesbureau, Berlicumseweg 13 : bewoond, De Dennen : zorg, Emma : zorg, Mortuarium : uitvaartonderneming.                           

Panden die behouden blijven en nog beschikbaar zijn voor huur/koop:

Hoeve : woningencomplex, Karloods : Boerderij : Kapel : Milla de Campen :   (aanbouwplan 3 bouwl.), Berlicumseweg 9-11 : twee woningen.

Alle andere bebouwing wil V.O.F Land van Coudewater slopen om er 150 grondgebonden woningen en 250 appartementen (waarvan 100 sociale huur) op te kunnen bouwen.

Hun plan beoogt drie appartement-gebouwen 6 - 7 bouwlagen en één van 5 bouwlagen op de plek van de huidige kliniek en omgeving. Eén appartementencomplex van 3 bouwlagen gelegen aan Milla de Campen. Verspreid over het Land van Coudewater 3 appartementsgebouwen van 4 bouwlagen en twee van 4 bouwlagen gelegen aan de golfbaan. De grondgebonden woningen willen ze op het middenterrein en richting golfbaan plaatsen en aan de overzijde van de Peter de Gorterstraat (huidige De Vonder en omgeving). Zie bijlagen.

V.O.F. Land van Coudewater wil graag in contact komen met personen/bedrijven die invulling willen geven aan de nog beschikbare te behouden panden En gedachten-uitingen aangaande hun voorliggende conceptplan vernemen. Op 1 juni a.s. om 11.00 uur is er gelegenheid een wandeling over het plangebied te maken met Maarten Pieters. 

Opmerkingen over hun denkbeelden, mits passend binnen de ontwikkelstudie, kunnen we tot 15 september a.s. kenbaar maken aan V.O.F. Land van Coudewater.

https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/coudewater-golfbaan-en-erven/ 

meer >

Komende activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr