Actuele situatie Centrumplan Rosmalen maart 2014

Het college van burgemeester en wethouders                                        Correspondentieadres:

en leden van de Raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch                    Bewonersradenoverleg Rosmalen

Postbus 12345                                                                      Buskeshoeven 21                
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
5242 KN Rosmalen
tel. 073-5217017

                                                                               Rosmalen, 3 april 2014.

Betreft: actuele situatie Centrumplan Rosmalen

Geacht college en leden van de gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch,

Kennis genomen van de Raadsinformatiebrief cq. Raadsvoorstel “Ruimtelijke en financiële kaders Kom Rosmalen”, wil het Bewonersradenoverleg Rosmalen (BWROR) onderstaand hierop reageren.

Wij zijn verheugd dat u in het Raadvoorstel aankondigt dat uw college “de overstap maakt van facilitaire naar actieve grondpolitiek om het herontwikkelingsplan Kom Rosmalen te realiseren”. Daarnaast zijn wij blij met uw voorstel om vanwege de huidige marktomstandigheden af te zien van de invoering van betaald parkeren.

Zoals eerder in onze brief van het BWROR van 19 september 2013 aan uw college willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat de zorgen van het BWROR blijven bestaan betreffende de onderstaande onderwerpen:

  • Bij realisatie van het plan zijn wij bevreesd voor verschuiving van bestaande winkels en er dus ongewenste leegstand in andere delen van het centrum gaat ontstaan.
  • Plan Centrum Zuid voorziet in de planologie voor een verbinding met de Driesprong en de Vreeburgpassage maar laat het hele Noordelijke en het Raadhuisstraat deel erbuiten vallen. Ook deze winkelgebieden dienen de aandacht om een geheel stadsdeelcentrum Rosmalen te maken.

Het BWROR vindt dat Rosmalen is gebaat bij een kwalitatieve opwaardering van het gehele winkelgebied van Rosmalen. Nu al is sprake van langdurige leegstand in het bestaande centrum en is er nog steeds geen zicht op een ruimtelijk kwalitatief stadsdeelcentrum met een aanvaardbare ontsluitingsstructuur en bereikbaarheid.

Tevens willen wij u mededelen dat wij graag ingaan op het verzoek om zitting te nemen in een nog op te richten klankbordgroep.

Verder zijn wij ook verheugd dat u in het Raadsvoorstel onder punt 9, aankondigt dat “eind mei een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle bewoners van Rosmalen,waar het nieuwe Centumplan zal worden gepresenteerd”.

Door langdurige afwezigheid vanaf 18 mei a.s. van W. Hoogenberk en A. van der Steen, verzoeken wij u deze avond te organiseren op 14, 15 of zo nodig op 16 mei a.s.

Bijgevoegd is een actuele ruimtelijke inrichtingsschets, van Foruminvest. Uit die schets zijn verschillende conclusies te trekken. De Wijkraad Centrum en Hondsberg verzoekt u vriendelijk dit nader mondeling bij u te komen toelichten.

Wij zijn in afwachting van uw reactie.

Namens Bewonersradenoverleg Rosmalen,

Aad van der Steen, voorzitter

Wijkraden: Centrum en Hondsberg, Maliskamp, Molenhoek, de Overlaet, Rosmalen Oost, Sparrenburg,
‘t Ven, Groote Wielen en Hintham.

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr