Centrumplannen

"De Wijkraad heeft vanaf het begin van haar bestaan in 2001 de plannen voor het Centrum van Rosmalen kritisch gevolgd en reacties gegeven aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. Wij hebben in 2001 een reactie gegeven op de "Structuurvisie Rosmalen" en in 2002 een reactie op de "Centrumvisie Rosmalen 2002". Vervolgens hebben wij in oktober 2003 een inspraakreactie gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan "Centrum Rosmalen". Toen kwam er in 2007 een aangepaste "Centrumvisie Rosmalen 2007" en daarop hebben wij ook weer een reactie gestuurd. Tot slot is er een uitvoerige zienswijze gestuurd aan de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan "Centrum Rosmalen" in maart 2008. U kunt deze inspraakreacties en zienswijzen (= bezwaarschriften) bekijken."

Twitter berichten

Gebruikersnaam @WRRosmalencentr